Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 21.5.2018

 1. Rekisterin ylläpitäjä

TTM Factory
Kantolantie 4
30420 Forssa

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Timo Mäki, puh 050-3387887, [email protected]

 1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

–  tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja kehittäminen,
– velvollisuuksien täyttäminen,
– asiakassuhteen hoitaminen,
– tilausten arkistointi ja käsittely

 1. Mitä tietoja käsitellään?

Asiakasrekisterin yhteydessä käsitellään seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

– rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, tai yrityksen nimi
– rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero tai osoitetiedot
– yritystä / yhdistystä ja yrityksen / yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten y-tunnus, yhdistysrekisterinumero ja yhteyshenkilöiden nimi sekä yhteystiedot
– asiakkuutta koskevat tiedot, kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista tilauksista, sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä
– tilausten Postin tai Matkahuollon seurantatiedot

 1. Mistä tietoja saadaan?

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään www.ttmfactory.com -nettisivujen huoltolomakeen ja ota yhteyttä -lomakkeen avulla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti.

 1. Tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan TTM Factoryn käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muissa kuin perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa, sekä lainsäädännön velvoittaessa. TTM Factory voi käyttää alihankkijoita palveluiden tarjoamiseen. Luotetut palveluntarjoajat toimivat TTM Factoryn puolesta ja lukuun, ja heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellista.

 1. Miten tiedot suojataan ja miten pitkään niitä säilytetään?

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Laskutietoja säilytetään 6 vuotta laskun kirjaamisajankohdan myötä.

Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehditaan sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteen sopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai poistetaan välittömästi.

 1. Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on TTM Factoryn ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustaa käsittelyä. Vastustamista koskevaa pyyntöä voidaan kieltäytyä toteuttamasta ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä.

 1. Keneen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi nimetylle yhteyshenkilölle.

 1. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

TTM Factory varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.